thanh toán tiền điện online chiết khấu cao,phí phạt thanh toán trước hạn,phí thanh toán qua thẻ quốc tế tăng