hạch toán chiết khấu thanh toán trên misa,tìm việc làm ở thanh trì,get fly không hiện thanh toán được